Budownictwo społeczne (TBS) - na czym polega

Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) mogą być alternatywą dla osób, które nie dysponują środkami na zakup własnego mieszkania. Ich celem jest umożliwienie osobom średnio i mało zamożnym pozyskanie takich nieruchomości. Zadaniem TBS jest bowiem budowa mieszkań czynszowych i udostępnienie ich w użytkowanie na podstawie najmu.

Funkcjonowanie Towarzystw nie było by możliwe bez wsparcia z państwowej kasy. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje im bowiem preferencyjne kredyty na budowę lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Kredyty mogą pokrywać ¾ kosztów inwestycji, reszta musi pochodzić z wkładu partycypacyjnego.

mieszkanie

Wkład taki pokrywać mogą zarówno przyszli najemcy, jak i gmina, która chciałaby polepszyć sytuację mieszkaniową swoich mniej zamożnych mieszkańców. Dzięki takiemu rozwiązania powiększa ona swoje zasoby mieszkań komunalnych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów na zrealizowanie tego celu.

System partycypacyjny polega na tym, że osoba fizyczna lub prawna po zawarciu umowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i wniesieniu 30% kosztów budowy lokalu, zyskuje prawo do dysponowania nim. Może więc go zająć na podstawie umowy najmu, albo wskazać osoby do zamieszkania. Jeśli zainteresowana osoba zrezygnuje z mieszkania jeszcze przed zasiedleniem budynku, kwota którą uiściła na poczet części kosztów budowy zostanie jej zwrócona w całości.
Wysokość czynszów najmu ustalana jest przez zgromadzenie wspólników spółki. Stawka czynszu za metr kwadratowy mieszkania zawiera ratę kredytu oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu, funduszem remontowym i kosztami administracyjnymi.

Mieszkania w ramach TBS nie można przejąć na własność. Co oznacza, że nawet po 30 latach regularnego uiszczania czynszu i tym samym – po spłaceniu kredytu zaciągniętego na jego budowę, mieszkania nie można wykupić, sprzedać, podarować czy zapisać w testamencie. Cel przyświecający przedsięwzięciu uniemożliwia również oddanie nieruchomości w podnajem osobom trzecim. Najemca w żaden sposób nie może więc uczynić z mieszkania źródła swojego przychodu.
Osoba ubiegająca się o przyznanie lokalu w ramach TBS musi spełniać następujące warunki:
- nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy,
- wykazać wysokość dochodów nieprzekraczających określonego w przepisach progu.
Dodatkowo najemca na podstawie umowy najmu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości nie większej niż 10% wartości odtworzeniowej mieszkania. Kaucja zostanie mu zwrócona gdy zwolni lokal i odda go do dyspozycji Towarzystwa.