Rodzina na Swoim - na czym polegał program

Program „Rodzina na Swoim” był formą finansowej pomocy od państwa i polegał na tym, iż rząd przez okres 8 lat zobowiązywał się do spłacania za kredytobiorcę części odsetek od kredytu na mieszkanie. Raty kredytobiorców przez ten kilkuletni okres pomniejszano o dopłaty czerpane z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu. Ich wysokość ustalono na poziomie 50% odsetek, które naliczano według stopy referencyjnej określanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program RnS wygasł wraz z końcem 2012 r. po pięciu latach od powołania go do życia (w październiku 2006 r.). Do tego momentu każda osoba, która była w związku małżeńskim lub samotnie wychowywała dzieci bądź nie ukończyła 35 r.ż. i nie pozostawała w związku małżeńskim ani nie opiekowała się dzieckiem (zmiana w ustawie od 31 sierpnia 2011 r.) mogła wziąć tzw. kredyt preferencyjny na własne M.

mieszkanie

 

Na uzyskanie takiego kredytu miały szansę tylko osoby ze zdolnością kredytową, czyli z takimi dochodami, które w ocenie banku pozwalały na terminową spłatę zadłużenia. Dopuszczalna była także umowa, w przypadku braku zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy RnS, zawarta również przez osoby spokrewnione bądź spowinowacone z docelowym kredytobiorcą (rodzice, rodzeństwo, macocha, ojczym, teściowie).

 

W chwili ubiegania się o pożyczkę z "Rodzina na swoim" małżonkowie, single oraz osoby samotnie wychowujące dziecko nie mogły mieć własnego (w tym również spółdzielczego własnościowego) mieszkania czy domu, wykluczona była też współwłasność takiego lokum.

 

Dofinansowywane z budżetu państwa były tylko takie mieszkania, które posiadały odpowiedni metraż. Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego nie mogła przekraczać 75 m2 i 140 m2. W przypadku zakupu mieszkania przez osobę niebędącą w związku małżeńskim oraz nie wychowującą dzieci powierzchnia użytkowa takiego M nie mogła przekraczać 50 m2. Ponadto lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny musiał być położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Cena zakupu nieruchomości nie mogła przekraczać kwoty, będącej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych przy uwzględnieniu aktualnego współczynnika (np. 1,4).

 

W latach 2007-2012 państwo polskie zobowiązało się pomóc finansowo prawie 182 tys. kredytobiorcom, którzy skorzystali w ciągu tych pięciu lat z programu Rodzina na Swoim. Największą grupę wiekową stanowiły osoby od 30 do 34 lat, choć sporo było też nabywców nieruchomości na kredyt z rządową dopłatą, którzy osiągnęli wiek 25-29. Zsumowana wartość wszystkich zobowiązań udzielonych w ramach programu RnS na przestrzeni lat 2007-2012 sięgnęła prawie 33 miliardów złotych.