Mieszkanie dla Młodych - na czym polega program

Mieszkanie dla Młodych, czyli MdM jest programem rządowym, który ma pomóc finansowo Polakom przed ukończeniem przez nich 35 r.ż. w zdobyciu własnego mieszkania bądź dom jednorodzinnego. Nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe, ani także to, czy o pomoc stara się osoba samotna, czy też będąca w związku małżeńskim, posiadająca dzieci bądź nie.

Dotacje na zakup własnego lokum na kredyt hipoteczny mogą wynieść nawet do 30% wartości nabywanego mieszkania (10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;15% -dla wychowujących 1 dziecko; 20% przy dwójce dzieci; 30% dla tych z przynajmniej trojgiem dzieci), pochodzącego zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

mieszkanie

Jednym z kryterium ubiegania się o dotację do wkładu własnego są limity związane z powierzchnią nabywanego lokalu. Standardowy limit powierzchni użytkowej wynosi: 75 m2 dla mieszkań oraz 100 m2 dla domów jednorodzinnych. W przypadku beneficjenta wychowującego przynajmniej troje dzieci limit ten wzrasta do 85 m2 dla mieszkań, a także 110 m2 dla domów.

Limit cenowy dopłaty z programu nalicza się w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni budynków mieszkalnych. Oblicza się go jako iloczyn powierzchni użytkowej danego mieszkania/domu oraz maksymalnej ceny 1 m2 takiej powierzchni.

Beneficjentem programu może jednak zostać tylko ta osoba, która:

-nie ukończyła 35r.ż. (w przypadku małżonków warunek wieku dotyczy wyłącznie młodszego z nich)

-nie jest i nigdy nie była właścicielem mieszkania bądź innego domu jednorodzinnego czy też osobą, której przysługuje albo przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania/domu, do dnia nabycia mieszkania/domu za kredyt dofinansowany z puli MdM albo do dnia złożenia wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane (dotyczy to obojga małżonków)

Warto pamiętać o tym, że ograniczeń dotyczących wieku oraz nieposiadania mieszkania nie stosuje się w przypadku, gdy potencjalny beneficjent programu wychowuje przynajmniej troje własnych bądź przysposobionych dzieci.

Istnieją dwa rodzaje wsparcia finansowego ze środków MdM:

-wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą zaciągnąć kredyt na zakup własnego M lub domu jednorodzinnego (dopłata do wkładu własnego, spłata części kredytu)

-zwrot części wydatków na materiały budowlane na budowę swojego pierwszego domu jednorodzinnego lub rozbudowę/przebudowę istniejącego już budynku bądź jego części

Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w ramach MdM przy zaciąganiu kredytu można składać od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r. Należy jednak pamiętać, iż o spłatę części kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych można wystąpić wyłącznie w ciągu pięciu lat od nabycia mieszkania czy domu.

Kredyt w programie MdM brany jest na okres przynajmniej 15 lat.